ข้อมูล eBook

ชื่อ: งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: สาขาวิชาช่างยนต์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอ เปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-11-26 02:11
2021-11-15 00:55
2021-10-23 00:52
2021-10-13 00:38
2021-10-05 00:47
2021-09-25 00:51
2021-09-17 01:05
2021-09-04 01:18
2021-08-26 04:19
2021-08-18 00:43
2021-08-03 00:47
2021-07-26 00:43
2021-07-17 00:11
2021-04-25 00:38
2021-03-26 00:33

หน้า