ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: วิทยาการเทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นวิชาหลักสำหรับนักเรียน นักศึกษาวิชาช่างยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องการให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง และจะต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ เช่น อากาศและเสียงเป็นสำคัญ
ดังนั้นเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน และนอกจากระบบการทำงานต่าง ๆ และ ภายในหนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเนื้อหาของระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมภาวะ ซึ่งเป็นระบบที่รถยนต์นั่งในปัจจุบันพึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งให้กับรถยนต์ที่ผลิตใช้ภายในประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมมลภาวะและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายข้อบังคับในปัจจุบัน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-12-08 02:25
2021-11-12 00:38
2021-10-19 00:43
2021-10-11 00:35
2021-10-01 01:07
2021-09-23 00:47
2021-09-15 00:01
2021-09-04 01:18
2021-08-26 04:19
2021-08-18 00:43
2021-08-10 00:58
2021-07-30 00:05
2021-07-22 00:54
2021-06-18 00:28
2021-04-25 00:38

หน้า